Update: 2007-08-03 08:10 AM -0400

TIL

Burmese-Myanmar Orthography
in Romabama

r1c5nga.htm

by U Kyaw Tun (UKT) and staff of TIL (Tun Institute of Learning, http://www.tuninst.net ). Start: 2007 July
Based on:
Myanmar Orthography (MOrtho)
by (MLC) Myanmar Language Commission (MLC), Ministry of Education, 1986, pp 292. Editor U Tun Tint.

Contents of this page

 BO4M-indx
Contents of this page

{nga.}

Note: Burmese-Myanmar verbs has {th} as an "after word": it is represented by "underscore" mark _ .
   {nga.} has the most nasal sound in spoken Burmese as opposed to {pa.}, the most "consonant". {nga.}, because of the extreme nasal nature will not take on {ya.} to form a medial. It is noted that formation of the {ya.}-medial is the process of nasalisation of a consonant. Because, {nga.} is the most nasal, it cannot be further "nasalised".

MOrtho057  
nga. /[nga.]/ MEDict090 nga.roat-hson
nga.kraung-tha.hkwa: nga.roat ping
nga.kyw: sa.pa: nga.lying-lhoap_
nga.hkyaip-kauk-hing: nga.tha.lwan sa.pa:
nga.sain sa.pa: nga. ak~hka.ra
nga.hsis-tha.hkwa:  
nga.proap-tha.hkwa: nga /[nga]/ MEDict091
nga.hpoan:hs:ping nga-ta.kau:
nga.mhan-kan-theik  
nga.mhrang-taung-po: ngaa. /[nga.]/ MEDict091
nga.ywann: sa.pa: ngaa. (nga i.)
nga.ra.man nghak-pyau: gnaa.rhing (a.wu.thau:)
nga.r:kri:_  
nga.r:hkyo: nga: /[nga:]/ MEDict091
nga.rn.pa.tu ping nga:ka.to:
nga.roat-kaung: nga:ky:
  nga:ky:hkrauk

Entries for p.057-basic complete.

Contents of this page

MOrtho058  
nga:kyap-teik nga:nhap
nga:kri:an:hpat nga:pa:ma.
nga:kring: nga:pi.
nga:kring:pwat nga:pi.r
nga:kraung: nga:pi.laim~ma-krau
nga:kwam:rhap nga:pu-ting:
nga:hkon:ma. nga:paung:krau
nga:hkyi nga:poaN~Na:
nga:hkrauk nga:pat
nga:sing-sap nga:poat-thing
nga:sing-reing: nga:poan:
nga:sing: nga:poap-hkrauk
nga:s-pu nga:pyn
nga:s-hpaung: nga:pra-sing:
nga:soan: nga:pr-tak-thak-kro:
nga:sap-saung (a.ht) nga:pr-ma.
nga:hsoap-lon: hing: nga:prak
nga:tn-hkwan nga:hpaung-ro:
nga:ting-lon: nga:hpaung-ro:hkrauk
nga:tan nga:hpan:ma.
nga:toap nga:hpain:
nga:twap_ nga:hp
nga:htan:rwak nga:hp-pran_
nga:Da:rh nga:hp-hpru
nga:nu.than: nga:hprn
nga:nak-pra nga:hpying:tha.lak

Entries for p.058-basic complete.

Contents of this page

MOrth059  
nga:hpru-sa.lwing nga:lu:nga:l:
nga:Bu-si nga:ling-pan:
nga:B:hpru nga:laip-kyauk
nga:Bau.ngan: nga:laip-pra
nga:moat nga:wan
nga:man: nga:tha.l:hto:
nga:man:sw-lhwa. nga:tha.laim
nga:moan. nga:thn-hkyait
nga:myak-hsan-ky nga:thing-toan:
nga:mri:tn-thw nga:thing:on
nga:mring:ring: nga:tht~ta
nga:mris-hkying: nga:than
nga:mrw-hto: nga:hing:ngn
nga:mhya:hkyait nga:on-ton
nga:ying-paung-sa  
nga:ra-twing:hka.ri: ngu. /[ngu.]/ MEDict094
nga:ru.za.na.pa:m: ngu.sap ping
nga.rn.deing: ngu.son (an-ka.sa:n:)
nga.ro:hkyoap ngu.thaim ping
nga:ris-tak_  
nga:rw: ngn /[ngan]/ MEDict094
nga:rhi. ngn-pra-r
nga:rhi.pa.ni  
nga:rhi.pon: ngn. /[ngan.]/ MEDict094
nga.rhi.mri:Da: ngn._ (saung.mhyau_)
nga.rhi.thw:raung ngn.mhyau_

Entries for p.059-basic complete.

Contents of this page

MOrtho060  
ngo /[ngou]/ MEDict094 ngan /[ngan]/  MEDict095
ngo-kri:hkyak-ma. ngan_ (hsa:--_)
ngo-krw:_ ngan-kyi.kyi.
ngo-hkying:hkya._ ngan-ngri.ngri.
ngo-mr_ ngan-pya.pya.
ngo-yo_  
  ngan: /[ngan:]/ MEDict095
ngauk /[ngau']/ MEDict094 ngan: (loap-- / keing-- )
ngauk-ngam:_ ngan:nghak
ngauk-hsat-hsat ngan:sw-ping
  ngan:hs:
ngeik /[ngai']/ MEDict095 ngan:tau-kya: mrw
ngeik-myi:_ ngan:ni-kyau hs:
ngeik-rwam:_ ngan:poap mrw
  ngan:pra:tu:rwing:
ngaung: /[ngaun:]/ MEDict095 ngan:hpam:_
ngaung:nghak ngan:hpya:
  ngan:hpw._
ngat /[nga']/ MEDict095 ngan:r-man:r
ngat-kri:-kya._ ngan:than~ni.paat-na
ngat-mwat-hkaung:pa:_  
  ngoap /[ngou']/ MEDict060
ngoat /[ngou']/ MEDict095 ngoap_ (pyauk-kw_)
ngoat (this--) ngoap_ (r--_)
ngoat-toat-hteing_ ngoap-lhyo:_

Entries for p.060-basic construction.

Contents of this page

MOrtho61  
ngam: /[ngan:]/ MEDict096 ngon: /[ngoun:}/ MEDict096
ngam:_ (mak-mau:_) ngon:ngon:to_
ngam:ngam:tak ngon:nghak
  ngon:ti.ti.
ngon /[ngoun]/ MEDict096 ngon:mrak ping
ngon_ (hpu:--_)  
ngon_ (r--_) ng /[nge]/ MEDict096
ngon-mi._ ng-kyo:ng-na
  ng-si-taung-ky:
ngon. /[ngoun.]/ MEDict096 ng-htaip
ngon.kr._  
ngon.hkn_  
ngon.son-pis  
ngon.lhyo:_  

Entries for p.061-basic complete

Contents of this page

End of TIL file